Dr. Jyoti Tandukar
Mr. Lochan Lal Amatya
Mr. Shashi Bhattarai
Mr. Prashant Lal Shrestha
Mr. Shiv Bhusal Lal
Mr. Bijendra Suwal
Mr. Suresh K. Regmi
DIG. Mahesh S. Kathayat
Mr. Khusbu Sarkar Shrestha
 
President
Imm. PP/Exe. Member
Vice President
General Secretary
Secretary
Treasurer
Exe. Member
Exe. Member
Exe. Member